Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Executive Property värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Executive Propertys målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Executive Property samlar in och hur denna används.

Executive Property Europe AB, org. nr 556944-7807, Drottninggatan 230, 254 33 Helsingborg, Sverige, telefon 042-490 13 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies.  De personuppgifter som Executive Property behandlar är personnummer, namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt
Uppgifterna om hyresgäster används för att kunna förmedla information om fastigheten och för att skicka hyresavier. Personuppgifterna kan även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningar, eller delges inkassobolag.

Personuppgifter hanteras även för leverantörer/entreprenörer, som utför arbete i våra fastigheter, för kommunikation och fakturaadministration.Har ni gjort en intresseanmälan via hemsidan så använder vi personuppgifter för att ta kontakt med er för relevanta objekt. För hyresgäster och leverantörer anses den rättsliga grunden vara avtal och i den senare intresse-avvägning.

Skydd av dina personuppgifter
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Lagring av dina personuppgifter
Uppgifter relaterade till hyresavtal sparas under avtalsperioden plus sju år enligt bokföringslagen. För leverantörer kan det vara upp till 10 år, om det rör garantiärenden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande riktlinjer enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Korrigering av personuppgifter och möjlighet till registerutdrag
Executive Property vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och fullständiga. Om någon av de uppgifter du lämnat till Executive Property förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller telefonnummer, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas (såvida inte andra lagar dikterar att informationen behöver sparas viss tid). Du har rätt att en gång per kalenderår gratis begära ett registerutdrag över dina personuppgifter. Utöver det kommer vi att ta ut en administrationsavgift.

Ändringar i integritetspolicyn
Executive Property förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.