Kamerapolicy

KAMERAÖVERVAKNING – POLICY
Kameraövervakning syftar till att minska brott, skadegörelse och olyckor på och vid koncernens fastigheter. Executive Property Europe med dotterbolag har följande policy kring kameraövervakning.

Integritet
Kameraövervakning bedrivs endast på platser där allmänheten ej har tillträde och sker i syfte att förhindra brott, skadegörelse, olyckor eller andra särskilda omständigheter. Kameraövervakning ska endast bedrivas om intresset att använda kameraövervakning är större än hänsynen till enskildas integritet.

Upplysningsplikt
Upplysning om kameraövervakning ska vara tydlig. Det ska framgå vem som bedriver övervakningen samt kontaktuppgifter till ansvarig.
Upplysningsplikten inträder då övervakningsutrustningen sätts upp men det bör också informeras till berörda innan övervakningsutrustningen sätts upp t ex i form av brev.

Tillgång till materialet
Endast den krets av personer som är nödvändig för att kameraövervakning ska kunna bedrivas får ha tillgång till materialet. Med tillgång menas all hantering av materialet.

Bevarande av material/gallring
Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakningen bevaras inte under längre tid än vad som är syftet med övervakningen. Bilder gallras snarast dock längst två månader om inget särskilt föranleder att de bör sparas längre.
Materialet från kameraövervakning ska förvaras på sådant sätt att missbruk motverkas. Det lagrade materialet hanteras endast av ansvarig och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som t ex polisen.

Lagar
Möjligheten att bedriva kameraövervakning på ej allmän plats styrs av Dataskyddsförordningen. För information kring dina rättigheter som registrerad hänvisar vi vidare till vår Personuppgiftspolicy.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen ansvarar för tillsynen av kamerabevakningen i Sverige. Till dem kan ni vända er om ni har synpunkter på vår hantering gällande lagar, regler eller avtal.