Skip to main content

Information

För hyresgäster

Här hittar du information och de regler som gäller för dig som hyr lägenhet hos Executive Property.

Vi är en trygg fastighetsägare som satsar långsiktigt på våra fastigheter. Hög standard, flexibla lösningar och god service har varit vårt signum i snart 30 år – hållbara relationer med våra hyresgäster är en självklar del av vårt framgångskoncept.

Information och regler för lägenhets­innehavare

Att hyra lägenhet för med sig ansvar och det finns regler att följa som du skrev under på i samband med att du signerade ditt avtal. Klicka på vald kategori nedan för att läsa mer om vad som gäller.

Kategori

Flytta in

Nycklar vid inflyttning

Nyckelhämtning vid inflyttning sker efter tidsbokning.

Elavtal

Glöm inte att teckna elavtal vid inflyttning. Är du boende på Södra Strandgatan 1 (studentboende) eller i fastigheten Scala skall du inte teckna något eget elavtal.

Hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring på din lägenhet innan du flyttar in. Det går bra att flytta över din försäkring från din tidigare bostad till din nya Executive Property-lägenhet.

Ta kontakt med ett försäkringsbolag och diskutera fördelarna och den trygghet en hemförsäkring för med sig (lösöre, ansvar, resor, m.m.).

Flytta ut

Uppsägning

Uppsägning måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå vem som säger upp vad man säger upp samt fullständig adress. Glöm inte datering och alla kontraktshavares underskrifter (d.v.s. är ni två som hyr lägenheten gemensamt måste ni båda skriva under uppsägningen).

Använd blanketten ”Uppsägning av lägenhet” (nedan) så kan du vara säker på att uppsägningen utförs på rätt sätt.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Exempel: Om uppsägning görs den 12 februari skall du avflytta från lägenheten senast den 1 juni kl 12.00. Uppsägningen ska vara inne hos oss skriftligen senast den siste den månaden du ämnar säga upp lägenheten.

Under uppsägningstiden är du är skyldig att visa din uppsagda lägenhet för eventuella nya hyresgäster. Det är viktigt att du lämnar ett telefonnummer där de kan nå dig för att avtala tid för visning.

Inga egna annonser om uthyrning är tillåtna på t.ex. Blocket eller Facebook.

Uppsägning av lägenhet

Avflyttning

När hyrestiden har löpt ut ska du som hyresgäst senast påföjande vardag kl. 12:00 lämna lägenheten. Om tillträdesdagen infaller en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det istället ske närmaste följande vardag.

Lägenheten inkl. förråd skall då vara tömd och avstädad. Städningen skall vara noggrann och i princip skall en städfirma inte ha något att göra i lägenheten efteråt.

Slutbesiktning ska ha bokats på telefonnummer 042-4901300 mån-fre 09.30-10.30 innan nycklarna lämnas.

Se en checklista på vad du bör tänka på vid avflyttning nedan.

Att tänka på vid avflyttning

Visning

Om du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta visa lägenheten för eventuella nya hyresgäster på överenskommen tid. Dessa personer hänvisar vi till dig via telefon, därför är det viktigt att du/ni på uppsägningen skriver ett aktuellt telefonnummer som eventuella nya hyresgäster kan nå er.

Nycklar vid utflyttning

Samtliga erhållna nycklar vid tillträdet samt extra nycklar som gjorts under boendet skall återlämnas vid avflyttning. Om så ej sker debiteras kostnad för låsbyte.

Hyran

Hyresinbetalning

Hyran skall betalas i förskott senast den sista bankdagen i månaden.

Ange alltid OCR-numret på avin som referensnummer, t.ex. vid betalning via internetbank. Avierna har du fått via post i din brevlåda en gång i kvartalet. Saknar du eller har du tappat bort din faktura, vänligen kontakta Executive Property på faktura@exeprop.se

Andrahands­uthyrning

Hyra ut i andra hand

Tillstånd krävs för andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning får endast ske under beaktansvärda grunder, t.ex. sambo provboende, tillfälligt arbete på annan ort utan pendlingsavstånd, studier på annan ort utan pendlingsavstånd eller utlandsresa. En andrahandsuthyrning godkänns endast med 6 månader åt gången och max ett år totalt. Olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning och förverkande av hyresrätten.

Tänk på att det är alltid du som är förstahandshyresgäst som är ansvarig för både att hyran betalas och eventuella störningar och skador som kan uppkomma i lägenheten. Ska du åka utomlands krävs det att du uppger en person med namn och adress, som ska sköta dina hyresinbetalningar då det är du som är betalningsansvarig.

Kopia av andrahandskontrakt, ett skriftligt brev som talar om varför och hur länge du vill hyra din lägenhet och eventuella studieintyg (för andrahandsuthyrning av studentlägenhet) måste skickas till kontoret på adressen nedan. Uthyrningen får ej påbörjas förrän ett godkännande finns ifrån kontoret.

Posta din ansökan till:
Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN, SWEDEN

Ansökan om andrahandsuthyrning

Problem i lägenheten och fastigheten

Meddelandeansvar

Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel eller skada i lägenheten som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte ska uppstå eller för att skada inte skall förvärras (exempelvis vattenläcka, stopp i avlopp, droppande element). Görs inte detta kan du bli skadeståndsskyldig.

Felanmäl även om du märker någon förändring i lägenheten eller om något ej fungerar som det ska. Likaså i gemensamma utrymme såsom tvättstuga, torkrum, mangelrum, m.m. Sätt gärna en lapp på maskinen som anmälts så nästa hyresgäst ser att felet är anmält.

Utelåst

Ansvaret för hantering av nycklar åligger fullt ut hyresgästen. Om du låser dig ute bekostar du upplåsningen. Var beredd att legitimera dig.

Ohyra och skadedjur

Om du får ohyra eller skadedjur i din lägenhet ska du kontakta och anmäla till Normor. Du kan behöva meddela vilket försäkrings­bolag fastigheten är försäkrad i – ring fastighets­ägaren/förvaltarna för att få denna information.

Det är viktigt förebygga problem med skadedjur. Håll rent från matrester såsom brödsmulor och socker och tvätta bort smuts­avlagringar och tvålrester i badrum. Helt enkelt – städa regel­bundet och håll rent i din lägenhet.

Normors hemsida

Stopp i vask eller avlopp

Ibland kan det bli stopp i köksvask eller inne i badrum. Om vattnet börjar stiga är det mycket viktigt att OMEDELBART informera alla övriga hyresgäster i huset som bor ovanpå att inte använda vask/toaletten alls för att förhindra översvämning. Vatten som spolas ner från en lägenhet ovanför trycks annars upp genom vaskarna nedanför (i och med att det finns ett stopp i rören).

Felanmäl omgående till jour! Se anslag i ditt trapphus för rätt telefonnummer till akutjour.

Notera att ansvaret för rengöring av avloppen till vask och golvbrunn fram till och med vattenlåsen vilar på dig som hyresgäst. Kattsand (stoppar som cement), bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor, doftblock m.m. får absolut inte spolas ner eftersom dessa orsakar stopp som debiteras dig som hyresgäst.

Allmänna utrymmen

Föremål i trapphus och förvaring av cyklar, barnvagnar m.m.

Cyklar, barnvagnar, rullatorer m.m skall placeras på avsedda platser så att de inte står i vägen på t.ex. loftgångar och parkeringsytor, i trapphus eller framför entréer och dörrar. Utrymmen måste hållas fria för räddningstjänsten, städpersonal och brevbärare.

Parker, bakgårdar och ytor kring huset

Ytorna kring huset är fria för alla att använda, även för personer som inte är boende i fastigheten. Tänk på att ta hänsyn till dina grannar och städa efter dig.

Grillning

Du får gärna ta ut grillen men tänk på brandrisken och lämna inte grillen utan tillsyn. Glöm inte heller att städa undan efter dig när grillen kallnat.

Tvättstuga

Tvättstugan är kanske det allra viktigaste gemensamma utrymmet där många goda grannkontakter skapas. Om alla hjälps åt att hålla rent och städar efter sig blir det mycket roligare att tvätta och det blir fler glada miner hos grannarna. Lämna tvättstugan så som du själv vill finna den (d.v.s. i avstädat och rent skick). Färgning av kläder i tvättmaskin är förbjudet då färgrester kan missfärga efterföljande kläder.

Observera att tvättning av och torktumling av mattor och andra liknande stora tunga saker är absolut förbjudet. Maskinerna är inte gjorda för sådan belastning och håller inte. Vänligen respektera detta och utgå inte ifrån att det går bra denna gång. Om någon bryter mot detta förbud ber vi dig att kontakta oss omedelbart.

Installera egen tvättmaskin

Hushålls­sopor, skräp och grovsopor

Hämtning av hushållssopor ingår i hyran. När det är dags att ta ut hushållssoporna skall dessa bäras direkt till soptunnan. Att ställa ut soppåsen utanför lägenhetsdörren för tillfällig ”mellanlagring” är inte tillåtet. Det både luktar och ser illa ut och kan dra åt sig ohyra och skadedjur. Källsortera dina hushållssopor och släng i rätt kärl i soprummen.

Grovsopor

Hyresgästen ansvarar däremot själv för grovsopor om inte speciellt rum för sådana finns i huset. Det är uttryckligen förbjudet att sätta ner sina grovsopor och saker i de gemen-samma utrymmena såsom källargångar och cykelförråd eller att ställa de bredvid soptunnorna. Överträdelse beivras och kostnad för borttansport kommer att debiteras.

Fest och störande beteende

Visa dina grannar hänsyn och respekt. Man får spela musik och ha fest då och då men ha ljudnivån rimligt hög och respektera dina grannar. Meddela gärna dina grannar i god tid innan du tänker ha en fest – då accepteras detta säkerligen bättre.

Ibland kan det dock vara svårt att själv uppfatta om man stör eller inte. Om man upplever att någon stör kan man i första hand prata med sin granne för att lösa det på ett positivt sätt. Vid upprepade störningar eller andra incidenter som ej är acceptabla ber vi dig kontakta hyresvärden skriftligen. Beskriv vad som hänt, när det skett och vem det gäller.

Generellt gäller att det efter kl 22.00 skall det vara lugnt. Vid behov av störningsjour se anslag i ditt trapphus. Missbruk beivras.

Mata fåglar

Fåglar kan vara trevliga men tyvärr så smutsar de ner och kan sprida ohyra / sjukdomar. Mata därför inte fåglar eller andra djur från fönster / balkonger eller på marken. Det blir skräpigt och överbliven mat lockar till sig ohyra och skadedjur såsom möss och råttor.

Dörrar och entréer

För att hindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med att stänga dörrar bakom dig. Ställ aldrig dörrar obevakade och stäng och lås i möjligaste mån alltid källardörr och entrédörr.

Dina utrymmen

Förråd

Hyresgäster som hyr lägenheter har ett tillhörande förråd antingen på vinden eller i källaren och du uppmanas att omedelbart i samband med inflyttning sätta dit hänglås för att undvika att någon annan sätter in saker och skräp. Vid avflyttning är det du som hyresgäst som ansvarar för att tillhörande förråd töms och städas.

Otillåten förvaring

Miljö- och brandfarliga ämnen får inte sättas i förråden, ej heller bensin- eller diseldrivna maskiner och fordon. Förvara värdeföremål i lokalen/lägenheten. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om du är osäker på vad som bör förvaras var.

Parkering

I anslutning till några av våra fastigheter finns det parkeringsplatser att hyra, både inomhus och utomhus, samt elbilsplatser. Klicka på knappen nedan för att se våra parkeringshus och ansöka om en egen p-plats.

Hyr du parkeringsplats får du ej parkera på besöksparkeringar på området, du kan inte vara besökande till dig själv.

Våra parkeringshus

Balkong och altan

Hyresgästen ansvarar för renhållning av balkong eller altan som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den skall hållas ren och fri från snö, is och naturmaterial såsom löv och kvistar, etc. Finns en avrinningsbrunn och eventuellt utlopp skall detta rensas regelbundet så de fungerar som de ska. Eventuella blomlådor på balkonger sätts upp på insidan av balkongen för att inte störa grannarna undertill. Skaka inte mattor eller dukar utanför balkongen så att det dammar eller skräpar ner hos någon annan via fönster eller balkong.

Rökning

Ta hänsyn om du väljer att röka på din balkong eller altan, alla ska kunna njuta av sin uteplats. Släng aldrig ut några cigarettfimpar via balkongen eftersom de kan lätt hamna hos grannen under eller ner på marken med risk för brand.

Grillning

Grillning får inte förekomma på balkonger dels på grund av brandrisk och dels då det är störande för grannar. Du får gärna ta ut grillen till ytorna kring huset men tänk på brandrisken och lämna inte grillen utan tillsyn. Glöm inte heller att städa undan efter dig när grillen kallnat.

Lägenhetsvård – ta hand om din lägenhet

Vårdnadsplikt och ansvar

Som hyresgäst är man skyldig att väl vårda sin lägenhet. Alla våra hyresgäster har ansvar för skador som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet, eller försummelse av någon som hör till hushållet eller gästar, eller av annan som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.

Under åren som lägenheten används förslits den och behöver med jämna mellanrum underhållas. Detta normala underhåll svarar hyresvärden för. Skador orsakade av hyresgästen och slitage som ligger utanför vad som betraktas normalt är man som hyresgäst ersättningsskyldig för.

Badrum

Har ditt badrum ett badkar med kakling till brösthöjd eller högre? Dessa badrum är byggda under en tid då man badade istället för att duscha. Undvik därför att rikta duschmunstycket direkt mot väggen/kaklet.

Om du tar bort ditt badkar tänk på att du då bör sätta en duschkabin då väggar och golv inte är byggda för att duscha rakt emot. Badkaret måste förvaras av hyresgästen för att återställas vid avflyttning.

Tänk på att du som hyresgäst har ett eget ansvar för att rensa din golvbrunn under badkaret, skulle ett stopp uppstå och det är orsakat av oaktsamhet och dåligt rengjord golvbrunn kan du som hyresgäst bli debiterad för detta arbete.

Läs mer om stopp i avloppet

Husdjur

Du får ha husdjur men tänk på att vissa husdjur kräver tillstånd ifrån länsstyrelsen, t.ex. vissa reptiler. Se dock till att de inte stör grannarna.

Har du hund måste du alltid har den kopplad till och från lägenheten samt inom fastighetens område. Likaså måsta du ta upp efter den om den gör sina behov på fastighetens område. Om hunden eller katten skulle råka göra sin behov på loftgång, trapphus eller hiss är du som djurägare skyldig att städa upp efter ditt djur. Har du katt bör du skaffa en klösbräda så att den inte använder väggar och möbler att vässa klorna på, annat blir du ersättningsskyldig.

Ventilation

Se till att befintliga vädringsventiler är öppna för att få god luftcirkulation i lägenheten.

Persienner

Hyresgästen ansvarar för underhåll och reparationer av persienner och liknande anordningar.

Tips och skötselråd

Allmänna skötselråd

Du som hyresgäst har själv ansvar för visst underhåll i din lägenhet, så som att byta glödlampor samt lampor i spis, kyl, frys och badrumsskåp. Rengöra filter i köksfläkt, rengöra golvbrunn och avlopp till tvättställ, byta säkringar m.m.

Tänk på att inte sätta jordade kontakter i ojordade uttag. Detta kan göra att produkterna blir strömförande.

Ta kontakt med oss om du har några frågor.

Kontakta oss

Energispartips

Det finns många småsaker att tänka på för att spara energi och få bättre inomhusklimat i din lokal eller lägenhet.

 • Duscha istället för att bada, låt inte kranen stå och rinna.
 • Frosta av kyl och frys ofta (hugg aldrig i isen, låt smälta).
 • Felanmäl droppande kranar och rinnande toalett.
 • Släck ljuset i rum som inte används.
 • Stäng av TV och radio som inte används.
 • Möblera inte framför element.
 • Vädra kort och effektivt med tvärdrag men se till att inte fönster och dörrar kan smälla igen och skadas.
 • Tvätta inte halva tvättmaskiner (dock ej heller överfulla)
 • Håll spisplattorna rena och använd bara helt plana kokkärl.
 • Undvik att skölja disk under rinnande vatten.
 • Låt maten kallna innan den sätts in i kyl/frys.
 • Håll ytterdörren stängd.

Fixa och renovera i din lägenhet

För­bruk­nings­artiklar

Glödlampor, lysrör, glimtändare, säkringar, kolfilter till fläkt och liknande byter du själv.

Måla och tapetsera

Vill du måla eller tapetsera i lägenhet ska du alltid kontakta din hyresvärd för att undvika återställnings- eller ersättningskrav vid avflyttning. Tänk på att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört och att ditt färgval skall vara ljusa och neutrala färger. Fondväggar är godkänt men ställer ett krav på återställning i samband med avflyttning.

Egna installationer

Skulle du vilja installera en tvättmaskin, diskmaskin eller andra maskiner i din lägenheter måste en behörig installatör användas. Tänk på att förvara eventuellt borttaget skåp tills avflyttning då detta skall återställas.

Kontakta fastighetsägaren innan installation påbörjas.

Executive Property Europe AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i A+ lägen i främst Öresundsregionen.

Kontakta oss

Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN
SWEDEN

Tel: 042-490 13 00
E-post:

Copyright © 2023 Executive Property