Skip to main content

Integritets­policy

Executive Property värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Executive Propertys målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Executive Property samlar in och hur denna används.

Person­uppgifts­ansvarig

Executive Property Europe AB, org. nr 556944-7807, Hamnplanen 24, 263 61 Viken, Sverige. Telefon 042-490 13 00, är personuppgifts­ansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi kommer att behandla de person­uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webb­platsen genom cookies. De person­uppgifter som Executive Property behandlar är person­nummer, namn, e-postadress och telefonnummer.

Så använder vi dina person­uppgifter

Uppgifterna om hyresgäster används för att kunna förmedla information om fastigheten och för att skicka hyresavier. Person­uppgifterna kan även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kredit­upplysningar, eller delges inkassobolag.

Personuppgifter hanteras även för leverantörer / entreprenörer, som utför arbete i våra fastigheter, för kommunikation och faktura­administration. Har ni gjort en intresse­anmälan via hemsidan så använder vi person­uppgifter för att ta kontakt med er för relevanta objekt. För hyresgäster och leverantörer anses den rättsliga grunden vara avtal och i den senare intresse­avvägning.

Skydd av dina person­uppgifter

För att hålla de person­uppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhets­åtgärder: Vi har implementerat säkerhets­rutiner och tekniska och organisa­toriska åtgärder för att skydda dina person­uppgifter. Vidare har vi veder­börliga brandväggar och antivirus­program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där person­uppgifterna lagras är begränsad.

Lagring av dina person­uppgifter

Uppgifter relaterade till hyresavtal sparas under avtals­perioden plus sju år enligt bokförings­lagen. För leverantörer kan det vara upp till 10 år, om det rör garanti­ärenden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande riktlinjer enligt data­skydds­förordningen (GDPR).

Korrigering av person­uppgifter och möjlighet till register­utdrag

Executive Property vill säkerställa att dina person­uppgifter är korrekta och fullständiga. Om någon av de uppgifter du lämnat till Executive Property förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller telefon­nummer, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att person­uppgifterna rättas eller raderas (såvida inte andra lagar dikterar att informationen behöver sparas viss tid). Du har rätt att en gång per kalenderår gratis begära ett register­utdrag över dina person­uppgifter. Utöver det kommer vi att ta ut en administrations­avgift.

Ändringar i integritetspolicyn

Executive Property förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritets­policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritets­policy kommer att publiceras på webbplatsen.

Kamerapolicy

Kameraövervakning syftar till att minska brott, skadegörelse och olyckor på och vid koncernens fastigheter. Läs mer om vad Executive Property Europe med dotter­bolag har för policy kring kamera­övervakning.

Kamerapolicy

Cookiepolicy

Executive Property Europe AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i A+ lägen i främst Öresundsregionen.

Kontakta oss

Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN
SWEDEN

Tel: 042-490 13 00
E-post:

Copyright © 2023 Executive Property