Kamera­policy

Kameraövervakning syftar till att minska brott, skadegörelse och olyckor på och vid koncernens fastigheter. Executive Property Europe med dotter­bolag har följande policy kring kamera­övervakning.

Integritet

Kameraövervakning bedrivs endast på platser där allmän­heten ej har tillträde och sker i syfte att förhindra brott, skade­görelse, olyckor eller andra särskilda omständigheter. Kamera­övervakning ska endast bedrivas om intresset att använda kamera­övervakning är större än hänsynen till enskildas integritet.

Upplysnings­plikt

Upplysning om kamera­övervakning ska vara tydlig. Det ska framgå vem som bedriver över­vakningen samt kontakt­uppgifter till ansvarig.
Upplysnings­plikten inträder då övervaknings­utrustningen sätts upp men det bör också informeras till berörda innan övervaknings­utrustningen sätts upp t.ex. i form av brev.

Tillgång till materialet

Endast den krets av personer som är nödvändig för att kameraövervakning ska kunna bedrivas får ha tillgång till materialet. Med tillgång menas all hantering av materialet.

Bevarande av material / gallring

Bild- eller ljudmaterial från kamera­övervakningen bevaras inte under längre tid än vad som är syftet med övervakningen. Bilder gallras snarast dock längst två månader om inget särskilt föranleder att de bör sparas längre.

Materialet från kamera­övervakning ska förvaras på sådant sätt att missbruk motverkas. Det lagrade materialet hanteras endast av ansvarig och lämnas vid behov över till rätts­vårdande myndigheter som t.ex. polisen.

Tillsyns­myndighet

Data­inspek­tionen ansvarar för tillsynen av kamera­bevakningen i Sverige. Till dem kan ni vända er om ni har synpunkter på vår hantering gällande lagar, regler eller avtal.

Lagar

Möjligheten att bedriva kamera­övervakning på ej allmän plats styrs av Dataskydds­förordningen. För information kring dina rättig­heter som registrerad hänvisar vi vidare till vår Person­uppgiftspolicy.

Integritetspolicy

Executive Property Europe AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i A+ lägen i främst Öresundsregionen.

Kontakta oss

Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN
SWEDEN

Tel: 042-490 13 00
E-post: info@exeprop.se

Copyright © 2023 Executive Property